§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki składania reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym “Windola” oferującym odzież damską.

 2. Definicje: a) Sklep internetowy – platforma handlowa “Windola” dostępna pod adresem www.windola.pl. b) Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym “Windola”. c) Reklamacja – zgłoszenie Klienta dotyczące wad produktu zakupionego w sklepie internetowym “Windola”. 

 3. d) Produkt – odzież damska oferowana w sklepie internetowym “Windola”.

§2 Warunki reklamacji

 1. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnie istniejących wad produktu.

 2. Reklamacje dotyczące wad fizycznych, które występowały w chwili dostawy, powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania produktu.

 3. Reklamacje dotyczące wad prawnie istniejących powinny być zgłoszone w terminie 2 lat od daty zakupu.

§3 Sposób składania reklamacji

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu “Windola” w zakładce “Reklamacje”.

 2. W przypadku braku możliwości skorzystania z formularza, Klient może zgłosić reklamację drogą mailową na adres: lenaiolanowak@gmail.com

 3. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis wady produktu.

§4 Postępowanie ze zgłoszeniem reklamacyjnym

 1. Sklep “Windola” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep “Windola” dokona wymiany produktu na nowy lub zwróci klientowi równowartość zakupu.

 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep “Windola” poinformuje Klienta o przyczynach odmowy.

 4. W przypadku sporu dotyczącego reklamacji, strony postanawiają rozstrzygnąć go drogą mediacji lub postępowania sądowego.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu “Windola”.

 2. Sklep “Windola” zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, co nie będzie miało wpływu na bieżące reklamacje.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.